Stowarzyszenie "Śmiałek" i zmiana polityki prywatności

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” OPP z siedzibą w Poznaniu (60-688), os. Marysieńki 25, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000005145, NIP: 9720995174, REGON: 639793454, określane dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych Osobowych.

 

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych Osobowych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu smialek.pl , w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu smialek.pl realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności: 
-  prawo wglądu do własnych danych,                                                                                                                  
-  prawo żądania aktualizacji                                                                                                                                  -  prawo usunięcia danych                                                       
-  prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym.                    
 
Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie e-maila do Administratora Danych Osobowych ze stosownym żądaniem na adres email: kd@smialek.org

 

W związku z korzystaniem z serwisu smialek.pl Administrator Danych Osobowych  gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres email, login, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu smialek.pl.
Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis smialek.pl.

 

Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.smialek.pl/. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.
Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników witryny. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” OPP  z siedzibą w Poznaniu jest Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poszczególnych użytkowników serwisu poprzez umieszczenie ich w profilach użytkowników w ramach serwisu lub w inny sposób w serwisie. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” OPP zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by  przetwarzanie powierzonych  danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. aktem prawnym środki zmierzające do zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności:

 

1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Stowarzyszenie „ŚMIAŁEK”;
4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

Osoba, której dane osobowe są gromadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” OPP ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

 

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kd@smialek.org

W imieniu Administratora Danych Osobowych

Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży

Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” OPP

Krystyna Dużewska – Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174