Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek":

os. Marysieńki 25
60-683 Poznań
tel. 61 896 97 92

Godziny Otwarcia:

od poniedziałku do piątku
od 8 do 16


Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży sprawnej Inaczej "Śmiałek"

Prezes Stowarzyszenia

Krystyna Dużewska
601 426 397
kd@smialek.org

V-ce Prezes

Halina Droździk
604 852 288
hd@smialek.org

Skarbnik

Teresa Ożga

Sekretarz

Stanisław Michlicki

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Śmiałek”, 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 101/15, tel. 601 426 397.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych podczas pobytu w ŚDS „Śmiałek” w Poznaniu.
3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych może być również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji celu określonego w pkt. 3. Zgoda może być w dowolnym czasie wycofana.
4) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
8) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj. dostawcy usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych, usługodawcy z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174