Transition to adulthood for people with learning disabilities

W ostatnich latach dokonano dużych postępów w zapewnianiu wsparcia edukacyjnego w wielu częściach Europy, takich jak rozszerzenie możliwości i aspiracji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza współpraca ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poszukiwanie nowych pomysłów, modeli edukacji i sposobów zapewnienia wsparcia przy przejściu osób niepełnosprawnych do życia w świecie ludzi dorosłych. Będzie przedstawić wnioski i propozycje, wraz z wytycznymi, oraz określeniem wzorów programów edukacyjnych i działań wspierających rozwój:

 • Autonomii w relacjach, oraz niezależnym lub nadzorowanym życiu
 • Dostępu do pracy i zatrudnienia
 • Zaangażowania w działalność kulturową

Wiąże się to z osobami niepełnosprawnymi w zakresie projektowania i formułowania wniosków dotyczących pilotażu, testowania pomysłów i wymiany międzynarodowej.

Dodatkowo projekt został rozwinięty o przedstawiane przez organizację „The RIX Centre” z Londynu, propozycje wykorzystywania technik multimedialnych (komputerów, kamer, internetu) do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Partnerzy projektu:

 • UK (Londyn) Bridge Research and Development
  Organizacja zajmująca się badaniami i szkoleniami dotyczącymi zwiększania zaangażowania społeczeństwa w rozwój gospodarczy i społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, zdrowia i opieki społecznej.
 • UK (Londyn) The Rix Centre
  Rix Centrum prowadzi badania i szkolenia, dotyczące nowoczesnych sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Grecja (Ateny) Estia
  Estia jest organizacją, która zapewnia wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu poprawy jakości życia i integracji społecznej. Posiadają ośrodek dzienny o charakterze podobnym do WTZ oraz całodobowy dom mieszkalny dla 5 osób.

Projekt zgodnie z przewidywaniami dał możliwość porównania doświadczeń i praktyk związanych z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych krajach oraz wymiany pomysłów i wiedzy know-how dotyczącej ich pracy. Pozwolił również uczestnikom rozwinąć nowe umiejętności i dał więcej zrozumienia w zakresie prowadzenia i organizacji działań terenowych takich jak wyjazdy zagraniczne. Na stronie internetowej projektu pokazany został wkład jaki ludzie z niepełnosprawnością intelektualną mogą do tego wnieść i zarówno treść jak i metodologia tam przedstawiona, może stanowić podstawę do rozwijania dalszej współpracy i podejmowania kolejnych działań w Europie i na całym świecie. W tym zakresie założone cele zostały spełnione poprzez możliwość spotkań i pracy w różnych krajach. Jednakże trudności jakie zostały napotkane, a wynikające z bariery językowej uczestników oraz różnic kulturowych i historycznych, wymagały niespodziewanie intensywnej pracy i nauki. Zaskakujące było również bogactwo i różnorodność pomysłów jakie zgromadzone zostały podczas rozmów i wymiany doświadczeń w różnych krajach. Pozwoliły one rozwinąć nowe umiejętności i spostrzeżenia zarówno na poziomie personalnym uczesników projektu i słuchaczy, jak i na poziomie organizacji. Korzyści i emocje jakie wynikają z takiej formy współpracy na poziomie europejskim były odczuwalne, chociażby przez skalę osób które zostały zaangażowane we współpracy: pracownicy zajmujących się edukacją, opieką społeczną i wsparciem, członkowie rodziny i osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Każdy z uczestników, zarówno osoby podopieczne jak i opiekunowie znacząco przyczynili się do rozwoju i osiągnięcia jakości współpracy międzynarodowej jaki finalnie został osiągnięty.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174