Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Cel grantu: Pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Wartość dofinansowania: 11.340,00 PLN

Termin realizacji: 01.09.2020r - 27.11.2020r

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym".

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174